Programming Basics SQL HTML CSS JavaScript Python C++ Java JavaFX Swing Problem Solving English English Conversations Computer Fundamentals Learn Typing

ما هو Bootstrap و كيف يستخدم؟

  • ما هو بوتستراب؟
  • طريقة تضمين بوتستراب
  • إضافة مكونات جاهزة من بوتستراب

ما هو بوتستراب؟

بوتستراب ( Bootstrap ) عبارة عن مكتبة ( Library ) مجاني يستخدم لتسهيل عملية تصميم صفحات الويب على المطور حيث يوفر له كلاسات CSS جاهزة يمكنه إستخدامها لإظهار العناصر ( Elements ) التي نضيفها في الصفحات بشكل جميل جداً و متجاوب ( Responsive ) مع حجم الصفحة مثل الأزرار ( Buttons مربعات النص ( Input Fields القوائم المنسدلة ( Dropdowns ) و غيرها من الأشياء المساعدة مثل رسائل التنبيهات التي نظهرها للمستخدم.

إذاً التصميم الذي تعتمد على بوتستراب في بنائه، سيظهر بشكل جميل على جهاز المستخدم سواء كان يستخدم هاتف، حاسوب أو تابلت أو أي جهاز آخر.

بوتستراب مدعوم من شركة تويتر و هو متاح بشكل جاهز و مجاني للجميع و دائماً ما يتم تطويره و إضافة المزيد من المزايا عليه. عند كتابة هذا المقال الإصدار 5.3.2 هو آخر إصدار رسمي كان متوفراً.

طريقة تضمين بوتستراب

قبل البدء مع باستخدام بوتستراب، يجب عليك تضمين المكتبات الخاصة به في أي صفحة تريد إستخدامه فيها و هناك طريقتين أساسيتين لفعل ذلك:

  • تقوم بتحميل ملفاته و تضيفها في المشروع.
  • تقوم بتضمين روابط ملفاته فقط في المشروع حتى تتحمل بشكل تلقائي عنده.

سنشرح طريقة تضمين روابط ملفات مكتبة بوتستراب في المشروع لأنها الأكثر إستخداماً و سهولة في التطبيق.


خطوات تضمين بوتستراب

1- إذهب إلى موقع بوتستراب الرسمي بالنقر على الرابط التالي:
https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/download

بعد أن تفتح الصفحة ستجد مسارات ملفات بوتستراب التي يمكنك تضمينها في الصفحة و ستجد عدة خيارات لذلك.

2- قم بنسخ مسار ملف الستايل التالي و وضعه في <head>..</head> الصفحة.

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN" crossorigin="anonymous">
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN" crossorigin="anonymous">

3- قم بنسخ مسار ملفات السكربتات التالية و إضافتها في آخر كود الصفحة و بالتحديد قبل هذا الوسم </body>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.8/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-I7E8VVD/ismYTF4hNIPjVp/Zjvgyol6VFvRkX/vR+Vc4jQkC+hVqc2pM8ODewa9r" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-BBtl+eGJRgqQAUMxJ7pMwbEyER4l1g+O15P+16Ep7Q9Q+zqX6gSbd85u4mG4QzX+" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.8/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-I7E8VVD/ismYTF4hNIPjVp/Zjvgyol6VFvRkX/vR+Vc4jQkC+hVqc2pM8ODewa9r" crossorigin="anonymous"></script> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-BBtl+eGJRgqQAUMxJ7pMwbEyER4l1g+O15P+16Ep7Q9Q+zqX6gSbd85u4mG4QzX+" crossorigin="anonymous"></script>

الشكل العام لصفحة تتضمن روابط ملفات بوتستراب هو كالتالي.

<!doctype html>
<html>
<head>
<!-- هذه الوسوم ضرورية حتى تظهر عناصر الصفحة بشكل جيد خاصةً على الهاتف -->
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<!-- هنا قمنا بتضمين ملف التصميم الأساسي الخاص بإطار بوتستراب -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
<!-- هنا يمكننا إضافة أي مكونات جاهزة يوفرها لنا بوتستراب -->
<!-- هذه ملفات الجافاسكربت الإختيارية التي نضفيها في نهاية الصفحة لدعم المؤثرات و شاشات اللمس -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.8/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-I7E8VVD/ismYTF4hNIPjVp/Zjvgyol6VFvRkX/vR+Vc4jQkC+hVqc2pM8ODewa9r" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-BBtl+eGJRgqQAUMxJ7pMwbEyER4l1g+O15P+16Ep7Q9Q+zqX6gSbd85u4mG4QzX+" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
<!doctype html> <html> <head> <!-- هذه الوسوم ضرورية حتى تظهر عناصر الصفحة بشكل جيد خاصةً على الهاتف --> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> <!-- هنا قمنا بتضمين ملف التصميم الأساسي الخاص بإطار بوتستراب --> <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN" crossorigin="anonymous"> </head> <body> <!-- هنا يمكننا إضافة أي مكونات جاهزة يوفرها لنا بوتستراب --> <!-- هذه ملفات الجافاسكربت الإختيارية التي نضفيها في نهاية الصفحة لدعم المؤثرات و شاشات اللمس --> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.8/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-I7E8VVD/ismYTF4hNIPjVp/Zjvgyol6VFvRkX/vR+Vc4jQkC+hVqc2pM8ODewa9r" crossorigin="anonymous"></script> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-BBtl+eGJRgqQAUMxJ7pMwbEyER4l1g+O15P+16Ep7Q9Q+zqX6gSbd85u4mG4QzX+" crossorigin="anonymous"></script> </body> </html>

إضافة مكونات جاهزة من بوتستراب

بعد أن قمنا بتجهيز الصفحة و تضمين مكتبات بوتستراب فيها، يمكننا البدء بوضع أي شيء يوفره لنا بوتستراب فيها في المكان الذي ذكرنا سابقاً أنه يمكن وضع الكود الذي ننسخه من بوتستراب فيه.

الكود التالي منسوخ من الأمثلة الموضوعة في موقع بوتستراب الرسمي.

مثال

<!doctype html>
<html lang="en" data-bs-theme="auto">
<head>
<!-- هنا قمنا بتعيين المسار الأساسي الذي سيبدأ به أي مسار موضوع بشكل نسبي -->
<base href="https://getbootstrap.com">
<script src="/docs/5.3/assets/js/color-modes.js"></script>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="Mark Otto, Jacob Thornton, and Bootstrap contributors">
<meta name="generator" content="Hugo 0.118.2">
<title>Pricing example · Bootstrap v5.3</title>
<link rel="canonical" href="https://getbootstrap.com/docs/5.3/examples/pricing/">
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@docsearch/css@3">
<link href="/docs/5.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN" crossorigin="anonymous">
<!-- Favicons -->
<link rel="apple-touch-icon" href="/docs/5.3/assets/img/favicons/apple-touch-icon.png" sizes="180x180">
<link rel="icon" href="/docs/5.3/assets/img/favicons/favicon-32x32.png" sizes="32x32" type="image/png">
<link rel="icon" href="/docs/5.3/assets/img/favicons/favicon-16x16.png" sizes="16x16" type="image/png">
<link rel="manifest" href="/docs/5.3/assets/img/favicons/manifest.json">
<link rel="mask-icon" href="/docs/5.3/assets/img/favicons/safari-pinned-tab.svg" color="#712cf9">
<link rel="icon" href="/docs/5.3/assets/img/favicons/favicon.ico">
<meta name="theme-color" content="#712cf9">
<style>
.bd-placeholder-img {
font-size: 1.125rem;
text-anchor: middle;
-webkit-user-select: none;
-moz-user-select: none;
user-select: none;
}
@media (min-width: 768px) {
.bd-placeholder-img-lg {
font-size: 3.5rem;
}
}
.b-example-divider {
width: 100%;
height: 3rem;
background-color: rgba(0, 0, 0, .1);
border: solid rgba(0, 0, 0, .15);
border-width: 1px 0;
box-shadow: inset 0 .5em 1.5em rgba(0, 0, 0, .1), inset 0 .125em .5em rgba(0, 0, 0, .15);
}
.b-example-vr {
flex-shrink: 0;
width: 1.5rem;
height: 100vh;
}
.bi {
vertical-align: -.125em;
fill: currentColor;
}
.nav-scroller {
position: relative;
z-index: 2;
height: 2.75rem;
overflow-y: hidden;
}
.nav-scroller .nav {
display: flex;
flex-wrap: nowrap;
padding-bottom: 1rem;
margin-top: -1px;
overflow-x: auto;
text-align: center;
white-space: nowrap;
-webkit-overflow-scrolling: touch;
}
.btn-bd-primary {
--bd-violet-bg: #712cf9;
--bd-violet-rgb: 112.520718, 44.062154, 249.437846;
--bs-btn-font-weight: 600;
--bs-btn-color: var(--bs-white);
--bs-btn-bg: var(--bd-violet-bg);
--bs-btn-border-color: var(--bd-violet-bg);
--bs-btn-hover-color: var(--bs-white);
--bs-btn-hover-bg: #6528e0;
--bs-btn-hover-border-color: #6528e0;
--bs-btn-focus-shadow-rgb: var(--bd-violet-rgb);
--bs-btn-active-color: var(--bs-btn-hover-color);
--bs-btn-active-bg: #5a23c8;
--bs-btn-active-border-color: #5a23c8;
}
.bd-mode-toggle {
z-index: 1500;
}
.bd-mode-toggle .dropdown-menu .active .bi {
display: block !important;
}
</style>
<!-- Custom styles for this template -->
<link href="pricing.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="d-none">
<symbol id="check2" viewBox="0 0 16 16">
<path d="M13.854 3.646a.5.5 0 0 1 0 .708l-7 7a.5.5 0 0 1-.708 0l-3.5-3.5a.5.5 0 1 1 .708-.708L6.5 10.293l6.646-6.647a.5.5 0 0 1 .708 0z"/>
</symbol>
<symbol id="circle-half" viewBox="0 0 16 16">
<path d="M8 15A7 7 0 1 0 8 1v14zm0 1A8 8 0 1 1 8 0a8 8 0 0 1 0 16z"/>
</symbol>
<symbol id="moon-stars-fill" viewBox="0 0 16 16">
<path d="M6 .278a.768.768 0 0 1 .08.858 7.208 7.208 0 0 0-.878 3.46c0 4.021 3.278 7.277 7.318 7.277.527 0 1.04-.055 1.533-.16a.787.787 0 0 1 .81.316.733.733 0 0 1-.031.893A8.349 8.349 0 0 1 8.344 16C3.734 16 0 12.286 0 7.71 0 4.266 2.114 1.312 5.124.06A.752.752 0 0 1 6 .278z"/>
<path d="M10.794 3.148a.217.217 0 0 1 .412 0l.387 1.162c.173.518.579.924 1.097 1.097l1.162.387a.217.217 0 0 1 0 .412l-1.162.387a1.734 1.734 0 0 0-1.097 1.097l-.387 1.162a.217.217 0 0 1-.412 0l-.387-1.162A1.734 1.734 0 0 0 9.31 6.593l-1.162-.387a.217.217 0 0 1 0-.412l1.162-.387a1.734 1.734 0 0 0 1.097-1.097l.387-1.162zM13.863.099a.145.145 0 0 1 .274 0l.258.774c.115.346.386.617.732.732l.774.258a.145.145 0 0 1 0 .274l-.774.258a1.156 1.156 0 0 0-.732.732l-.258.774a.145.145 0 0 1-.274 0l-.258-.774a1.156 1.156 0 0 0-.732-.732l-.774-.258a.145.145 0 0 1 0-.274l.774-.258c.346-.115.617-.386.732-.732L13.863.1z"/>
</symbol>
<symbol id="sun-fill" viewBox="0 0 16 16">
<path d="M8 12a4 4 0 1 0 0-8 4 4 0 0 0 0 8zM8 0a.5.5 0 0 1 .5.5v2a.5.5 0 0 1-1 0v-2A.5.5 0 0 1 8 0zm0 13a.5.5 0 0 1 .5.5v2a.5.5 0 0 1-1 0v-2A.5.5 0 0 1 8 13zm8-5a.5.5 0 0 1-.5.5h-2a.5.5 0 0 1 0-1h2a.5.5 0 0 1 .5.5zM3 8a.5.5 0 0 1-.5.5h-2a.5.5 0 0 1 0-1h2A.5.5 0 0 1 3 8zm10.657-5.657a.5.5 0 0 1 0 .707l-1.414 1.415a.5.5 0 1 1-.707-.708l1.414-1.414a.5.5 0 0 1 .707 0zm-9.193 9.193a.5.5 0 0 1 0 .707L3.05 13.657a.5.5 0 0 1-.707-.707l1.414-1.414a.5.5 0 0 1 .707 0zm9.193 2.121a.5.5 0 0 1-.707 0l-1.414-1.414a.5.5 0 0 1 .707-.707l1.414 1.414a.5.5 0 0 1 0 .707zM4.464 4.465a.5.5 0 0 1-.707 0L2.343 3.05a.5.5 0 1 1 .707-.707l1.414 1.414a.5.5 0 0 1 0 .708z"/>
</symbol>
</svg>
<div class="dropdown position-fixed bottom-0 end-0 mb-3 me-3 bd-mode-toggle">
<button class="btn btn-bd-primary py-2 dropdown-toggle d-flex align-items-center"
id="bd-theme"
type="button"
aria-expanded="false"
data-bs-toggle="dropdown"
aria-label="Toggle theme (auto)">
<svg class="bi my-1 theme-icon-active" width="1em" height="1em"><use href="#circle-half"></use></svg>
<span class="visually-hidden" id="bd-theme-text">Toggle theme</span>
</button>
<ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end shadow" aria-labelledby="bd-theme-text">
<li>
<button type="button" class="dropdown-item d-flex align-items-center" data-bs-theme-value="light" aria-pressed="false">
<svg class="bi me-2 opacity-50 theme-icon" width="1em" height="1em"><use href="#sun-fill"></use></svg>
Light
<svg class="bi ms-auto d-none" width="1em" height="1em"><use href="#check2"></use></svg>
</button>
</li>
<li>
<button type="button" class="dropdown-item d-flex align-items-center" data-bs-theme-value="dark" aria-pressed="false">
<svg class="bi me-2 opacity-50 theme-icon" width="1em" height="1em"><use href="#moon-stars-fill"></use></svg>
Dark
<svg class="bi ms-auto d-none" width="1em" height="1em"><use href="#check2"></use></svg>
</button>
</li>
<li>
<button type="button" class="dropdown-item d-flex align-items-center active" data-bs-theme-value="auto" aria-pressed="true">
<svg class="bi me-2 opacity-50 theme-icon" width="1em" height="1em"><use href="#circle-half"></use></svg>
Auto
<svg class="bi ms-auto d-none" width="1em" height="1em"><use href="#check2"></use></svg>
</button>
</li>
</ul>
</div>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="d-none">
<symbol id="check" viewBox="0 0 16 16">
<title>Check</title>
<path d="M13.854 3.646a.5.5 0 0 1 0 .708l-7 7a.5.5 0 0 1-.708 0l-3.5-3.5a.5.5 0 1 1 .708-.708L6.5 10.293l6.646-6.647a.5.5 0 0 1 .708 0z"/>
</symbol>
</svg>
<div class="container py-3">
<header>
<div class="d-flex flex-column flex-md-row align-items-center pb-3 mb-4 border-bottom">
<a href="/" class="d-flex align-items-center link-body-emphasis text-decoration-none">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="40" height="32" class="me-2" viewBox="0 0 118 94" role="img"><title>Bootstrap</title><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M24.509 0c-6.733 0-11.715 5.893-11.492 12.284.214 6.14-.064 14.092-2.066 20.577C8.943 39.365 5.547 43.485 0 44.014v5.972c5.547.529 8.943 4.649 10.951 11.153 2.002 6.485 2.28 14.437 2.066 20.577C12.794 88.106 17.776 94 24.51 94H93.5c6.733 0 11.714-5.893 11.491-12.284-.214-6.14.064-14.092 2.066-20.577 2.009-6.504 5.396-10.624 10.943-11.153v-5.972c-5.547-.529-8.934-4.649-10.943-11.153-2.002-6.484-2.28-14.437-2.066-20.577C105.214 5.894 100.233 0 93.5 0H24.508zM80 57.863C80 66.663 73.436 72 62.543 72H44a2 2 0 01-2-2V24a2 2 0 012-2h18.437c9.083 0 15.044 4.92 15.044 12.474 0 5.302-4.01 10.049-9.119 10.88v.277C75.317 46.394 80 51.21 80 57.863zM60.521 28.34H49.948v14.934h8.905c6.884 0 10.68-2.772 10.68-7.727 0-4.643-3.264-7.207-9.012-7.207zM49.948 49.2v16.458H60.91c7.167 0 10.964-2.876 10.964-8.281 0-5.406-3.903-8.178-11.425-8.178H49.948z" fill="currentColor"></path></svg>
<span class="fs-4">Pricing example</span>
</a>
<nav class="d-inline-flex mt-2 mt-md-0 ms-md-auto">
<a class="me-3 py-2 link-body-emphasis text-decoration-none" href="#">Features</a>
<a class="me-3 py-2 link-body-emphasis text-decoration-none" href="#">Enterprise</a>
<a class="me-3 py-2 link-body-emphasis text-decoration-none" href="#">Support</a>
<a class="py-2 link-body-emphasis text-decoration-none" href="#">Pricing</a>
</nav>
</div>
<div class="pricing-header p-3 pb-md-4 mx-auto text-center">
<h1 class="display-4 fw-normal text-body-emphasis">Pricing</h1>
<p class="fs-5 text-body-secondary">Quickly build an effective pricing table for your potential customers with this Bootstrap example. It’s built with default Bootstrap components and utilities with little customization.</p>
</div>
</header>
<main>
<div class="row row-cols-1 row-cols-md-3 mb-3 text-center">
<div class="col">
<div class="card mb-4 rounded-3 shadow-sm">
<div class="card-header py-3">
<h4 class="my-0 fw-normal">Free</h4>
</div>
<div class="card-body">
<h1 class="card-title pricing-card-title">$0<small class="text-body-secondary fw-light">/mo</small></h1>
<ul class="list-unstyled mt-3 mb-4">
<li>10 users included</li>
<li>2 GB of storage</li>
<li>Email support</li>
<li>Help center access</li>
</ul>
<button type="button" class="w-100 btn btn-lg btn-outline-primary">Sign up for free</button>
</div>
</div>
</div>
<div class="col">
<div class="card mb-4 rounded-3 shadow-sm">
<div class="card-header py-3">
<h4 class="my-0 fw-normal">Pro</h4>
</div>
<div class="card-body">
<h1 class="card-title pricing-card-title">$15<small class="text-body-secondary fw-light">/mo</small></h1>
<ul class="list-unstyled mt-3 mb-4">
<li>20 users included</li>
<li>10 GB of storage</li>
<li>Priority email support</li>
<li>Help center access</li>
</ul>
<button type="button" class="w-100 btn btn-lg btn-primary">Get started</button>
</div>
</div>
</div>
<div class="col">
<div class="card mb-4 rounded-3 shadow-sm border-primary">
<div class="card-header py-3 text-bg-primary border-primary">
<h4 class="my-0 fw-normal">Enterprise</h4>
</div>
<div class="card-body">
<h1 class="card-title pricing-card-title">$29<small class="text-body-secondary fw-light">/mo</small></h1>
<ul class="list-unstyled mt-3 mb-4">
<li>30 users included</li>
<li>15 GB of storage</li>
<li>Phone and email support</li>
<li>Help center access</li>
</ul>
<button type="button" class="w-100 btn btn-lg btn-primary">Contact us</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h2 class="display-6 text-center mb-4">Compare plans</h2>
<div class="table-responsive">
<table class="table text-center">
<thead>
<tr>
<th style="width: 34%;"></th>
<th style="width: 22%;">Free</th>
<th style="width: 22%;">Pro</th>
<th style="width: 22%;">Enterprise</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th scope="row" class="text-start">Public</th>
<td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td>
<td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td>
<td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" class="text-start">Private</th>
<td></td>
<td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td>
<td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td>
</tr>
</tbody>
<tbody>
<tr>
<th scope="row" class="text-start">Permissions</th>
<td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td>
<td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td>
<td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" class="text-start">Sharing</th>
<td></td>
<td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td>
<td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" class="text-start">Unlimited members</th>
<td></td>
<td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td>
<td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" class="text-start">Extra security</th>
<td></td>
<td></td>
<td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</main>
<footer class="pt-4 my-md-5 pt-md-5 border-top">
<div class="row">
<div class="col-12 col-md">
<img class="mb-2" src="/docs/5.3/assets/brand/bootstrap-logo.svg" alt="" width="24" height="19">
<small class="d-block mb-3 text-body-secondary">© 2017–2023</small>
</div>
<div class="col-6 col-md">
<h5>Features</h5>
<ul class="list-unstyled text-small">
<li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Cool stuff</a></li>
<li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Random feature</a></li>
<li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Team feature</a></li>
<li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Stuff for developers</a></li>
<li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Another one</a></li>
<li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Last time</a></li>
</ul>
</div>
<div class="col-6 col-md">
<h5>Resources</h5>
<ul class="list-unstyled text-small">
<li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Resource</a></li>
<li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Resource name</a></li>
<li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Another resource</a></li>
<li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Final resource</a></li>
</ul>
</div>
<div class="col-6 col-md">
<h5>About</h5>
<ul class="list-unstyled text-small">
<li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Team</a></li>
<li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Locations</a></li>
<li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Privacy</a></li>
<li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Terms</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</footer>
</div>
<script src="/docs/5.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-C6RzsynM9kWDrMNeT87bh95OGNyZPhcTNXj1NW7RuBCsyN/o0jlpcV8Qyq46cDfL" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
<!doctype html> <html lang="en" data-bs-theme="auto"> <head> <!-- هنا قمنا بتعيين المسار الأساسي الذي سيبدأ به أي مسار موضوع بشكل نسبي --> <base href="https://getbootstrap.com"> <script src="/docs/5.3/assets/js/color-modes.js"></script> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <meta name="description" content=""> <meta name="author" content="Mark Otto, Jacob Thornton, and Bootstrap contributors"> <meta name="generator" content="Hugo 0.118.2"> <title>Pricing example · Bootstrap v5.3</title> <link rel="canonical" href="https://getbootstrap.com/docs/5.3/examples/pricing/"> <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@docsearch/css@3"> <link href="/docs/5.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN" crossorigin="anonymous"> <!-- Favicons --> <link rel="apple-touch-icon" href="/docs/5.3/assets/img/favicons/apple-touch-icon.png" sizes="180x180"> <link rel="icon" href="/docs/5.3/assets/img/favicons/favicon-32x32.png" sizes="32x32" type="image/png"> <link rel="icon" href="/docs/5.3/assets/img/favicons/favicon-16x16.png" sizes="16x16" type="image/png"> <link rel="manifest" href="/docs/5.3/assets/img/favicons/manifest.json"> <link rel="mask-icon" href="/docs/5.3/assets/img/favicons/safari-pinned-tab.svg" color="#712cf9"> <link rel="icon" href="/docs/5.3/assets/img/favicons/favicon.ico"> <meta name="theme-color" content="#712cf9"> <style> .bd-placeholder-img { font-size: 1.125rem; text-anchor: middle; -webkit-user-select: none; -moz-user-select: none; user-select: none; } @media (min-width: 768px) { .bd-placeholder-img-lg { font-size: 3.5rem; } } .b-example-divider { width: 100%; height: 3rem; background-color: rgba(0, 0, 0, .1); border: solid rgba(0, 0, 0, .15); border-width: 1px 0; box-shadow: inset 0 .5em 1.5em rgba(0, 0, 0, .1), inset 0 .125em .5em rgba(0, 0, 0, .15); } .b-example-vr { flex-shrink: 0; width: 1.5rem; height: 100vh; } .bi { vertical-align: -.125em; fill: currentColor; } .nav-scroller { position: relative; z-index: 2; height: 2.75rem; overflow-y: hidden; } .nav-scroller .nav { display: flex; flex-wrap: nowrap; padding-bottom: 1rem; margin-top: -1px; overflow-x: auto; text-align: center; white-space: nowrap; -webkit-overflow-scrolling: touch; } .btn-bd-primary { --bd-violet-bg: #712cf9; --bd-violet-rgb: 112.520718, 44.062154, 249.437846; --bs-btn-font-weight: 600; --bs-btn-color: var(--bs-white); --bs-btn-bg: var(--bd-violet-bg); --bs-btn-border-color: var(--bd-violet-bg); --bs-btn-hover-color: var(--bs-white); --bs-btn-hover-bg: #6528e0; --bs-btn-hover-border-color: #6528e0; --bs-btn-focus-shadow-rgb: var(--bd-violet-rgb); --bs-btn-active-color: var(--bs-btn-hover-color); --bs-btn-active-bg: #5a23c8; --bs-btn-active-border-color: #5a23c8; } .bd-mode-toggle { z-index: 1500; } .bd-mode-toggle .dropdown-menu .active .bi { display: block !important; } </style> <!-- Custom styles for this template --> <link href="pricing.css" rel="stylesheet"> </head> <body> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="d-none"> <symbol id="check2" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M13.854 3.646a.5.5 0 0 1 0 .708l-7 7a.5.5 0 0 1-.708 0l-3.5-3.5a.5.5 0 1 1 .708-.708L6.5 10.293l6.646-6.647a.5.5 0 0 1 .708 0z"/> </symbol> <symbol id="circle-half" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M8 15A7 7 0 1 0 8 1v14zm0 1A8 8 0 1 1 8 0a8 8 0 0 1 0 16z"/> </symbol> <symbol id="moon-stars-fill" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M6 .278a.768.768 0 0 1 .08.858 7.208 7.208 0 0 0-.878 3.46c0 4.021 3.278 7.277 7.318 7.277.527 0 1.04-.055 1.533-.16a.787.787 0 0 1 .81.316.733.733 0 0 1-.031.893A8.349 8.349 0 0 1 8.344 16C3.734 16 0 12.286 0 7.71 0 4.266 2.114 1.312 5.124.06A.752.752 0 0 1 6 .278z"/> <path d="M10.794 3.148a.217.217 0 0 1 .412 0l.387 1.162c.173.518.579.924 1.097 1.097l1.162.387a.217.217 0 0 1 0 .412l-1.162.387a1.734 1.734 0 0 0-1.097 1.097l-.387 1.162a.217.217 0 0 1-.412 0l-.387-1.162A1.734 1.734 0 0 0 9.31 6.593l-1.162-.387a.217.217 0 0 1 0-.412l1.162-.387a1.734 1.734 0 0 0 1.097-1.097l.387-1.162zM13.863.099a.145.145 0 0 1 .274 0l.258.774c.115.346.386.617.732.732l.774.258a.145.145 0 0 1 0 .274l-.774.258a1.156 1.156 0 0 0-.732.732l-.258.774a.145.145 0 0 1-.274 0l-.258-.774a1.156 1.156 0 0 0-.732-.732l-.774-.258a.145.145 0 0 1 0-.274l.774-.258c.346-.115.617-.386.732-.732L13.863.1z"/> </symbol> <symbol id="sun-fill" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M8 12a4 4 0 1 0 0-8 4 4 0 0 0 0 8zM8 0a.5.5 0 0 1 .5.5v2a.5.5 0 0 1-1 0v-2A.5.5 0 0 1 8 0zm0 13a.5.5 0 0 1 .5.5v2a.5.5 0 0 1-1 0v-2A.5.5 0 0 1 8 13zm8-5a.5.5 0 0 1-.5.5h-2a.5.5 0 0 1 0-1h2a.5.5 0 0 1 .5.5zM3 8a.5.5 0 0 1-.5.5h-2a.5.5 0 0 1 0-1h2A.5.5 0 0 1 3 8zm10.657-5.657a.5.5 0 0 1 0 .707l-1.414 1.415a.5.5 0 1 1-.707-.708l1.414-1.414a.5.5 0 0 1 .707 0zm-9.193 9.193a.5.5 0 0 1 0 .707L3.05 13.657a.5.5 0 0 1-.707-.707l1.414-1.414a.5.5 0 0 1 .707 0zm9.193 2.121a.5.5 0 0 1-.707 0l-1.414-1.414a.5.5 0 0 1 .707-.707l1.414 1.414a.5.5 0 0 1 0 .707zM4.464 4.465a.5.5 0 0 1-.707 0L2.343 3.05a.5.5 0 1 1 .707-.707l1.414 1.414a.5.5 0 0 1 0 .708z"/> </symbol> </svg> <div class="dropdown position-fixed bottom-0 end-0 mb-3 me-3 bd-mode-toggle"> <button class="btn btn-bd-primary py-2 dropdown-toggle d-flex align-items-center" id="bd-theme" type="button" aria-expanded="false" data-bs-toggle="dropdown" aria-label="Toggle theme (auto)"> <svg class="bi my-1 theme-icon-active" width="1em" height="1em"><use href="#circle-half"></use></svg> <span class="visually-hidden" id="bd-theme-text">Toggle theme</span> </button> <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end shadow" aria-labelledby="bd-theme-text"> <li> <button type="button" class="dropdown-item d-flex align-items-center" data-bs-theme-value="light" aria-pressed="false"> <svg class="bi me-2 opacity-50 theme-icon" width="1em" height="1em"><use href="#sun-fill"></use></svg> Light <svg class="bi ms-auto d-none" width="1em" height="1em"><use href="#check2"></use></svg> </button> </li> <li> <button type="button" class="dropdown-item d-flex align-items-center" data-bs-theme-value="dark" aria-pressed="false"> <svg class="bi me-2 opacity-50 theme-icon" width="1em" height="1em"><use href="#moon-stars-fill"></use></svg> Dark <svg class="bi ms-auto d-none" width="1em" height="1em"><use href="#check2"></use></svg> </button> </li> <li> <button type="button" class="dropdown-item d-flex align-items-center active" data-bs-theme-value="auto" aria-pressed="true"> <svg class="bi me-2 opacity-50 theme-icon" width="1em" height="1em"><use href="#circle-half"></use></svg> Auto <svg class="bi ms-auto d-none" width="1em" height="1em"><use href="#check2"></use></svg> </button> </li> </ul> </div> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="d-none"> <symbol id="check" viewBox="0 0 16 16"> <title>Check</title> <path d="M13.854 3.646a.5.5 0 0 1 0 .708l-7 7a.5.5 0 0 1-.708 0l-3.5-3.5a.5.5 0 1 1 .708-.708L6.5 10.293l6.646-6.647a.5.5 0 0 1 .708 0z"/> </symbol> </svg> <div class="container py-3"> <header> <div class="d-flex flex-column flex-md-row align-items-center pb-3 mb-4 border-bottom"> <a href="/" class="d-flex align-items-center link-body-emphasis text-decoration-none"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="40" height="32" class="me-2" viewBox="0 0 118 94" role="img"><title>Bootstrap</title><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M24.509 0c-6.733 0-11.715 5.893-11.492 12.284.214 6.14-.064 14.092-2.066 20.577C8.943 39.365 5.547 43.485 0 44.014v5.972c5.547.529 8.943 4.649 10.951 11.153 2.002 6.485 2.28 14.437 2.066 20.577C12.794 88.106 17.776 94 24.51 94H93.5c6.733 0 11.714-5.893 11.491-12.284-.214-6.14.064-14.092 2.066-20.577 2.009-6.504 5.396-10.624 10.943-11.153v-5.972c-5.547-.529-8.934-4.649-10.943-11.153-2.002-6.484-2.28-14.437-2.066-20.577C105.214 5.894 100.233 0 93.5 0H24.508zM80 57.863C80 66.663 73.436 72 62.543 72H44a2 2 0 01-2-2V24a2 2 0 012-2h18.437c9.083 0 15.044 4.92 15.044 12.474 0 5.302-4.01 10.049-9.119 10.88v.277C75.317 46.394 80 51.21 80 57.863zM60.521 28.34H49.948v14.934h8.905c6.884 0 10.68-2.772 10.68-7.727 0-4.643-3.264-7.207-9.012-7.207zM49.948 49.2v16.458H60.91c7.167 0 10.964-2.876 10.964-8.281 0-5.406-3.903-8.178-11.425-8.178H49.948z" fill="currentColor"></path></svg> <span class="fs-4">Pricing example</span> </a> <nav class="d-inline-flex mt-2 mt-md-0 ms-md-auto"> <a class="me-3 py-2 link-body-emphasis text-decoration-none" href="#">Features</a> <a class="me-3 py-2 link-body-emphasis text-decoration-none" href="#">Enterprise</a> <a class="me-3 py-2 link-body-emphasis text-decoration-none" href="#">Support</a> <a class="py-2 link-body-emphasis text-decoration-none" href="#">Pricing</a> </nav> </div> <div class="pricing-header p-3 pb-md-4 mx-auto text-center"> <h1 class="display-4 fw-normal text-body-emphasis">Pricing</h1> <p class="fs-5 text-body-secondary">Quickly build an effective pricing table for your potential customers with this Bootstrap example. It’s built with default Bootstrap components and utilities with little customization.</p> </div> </header> <main> <div class="row row-cols-1 row-cols-md-3 mb-3 text-center"> <div class="col"> <div class="card mb-4 rounded-3 shadow-sm"> <div class="card-header py-3"> <h4 class="my-0 fw-normal">Free</h4> </div> <div class="card-body"> <h1 class="card-title pricing-card-title">$0<small class="text-body-secondary fw-light">/mo</small></h1> <ul class="list-unstyled mt-3 mb-4"> <li>10 users included</li> <li>2 GB of storage</li> <li>Email support</li> <li>Help center access</li> </ul> <button type="button" class="w-100 btn btn-lg btn-outline-primary">Sign up for free</button> </div> </div> </div> <div class="col"> <div class="card mb-4 rounded-3 shadow-sm"> <div class="card-header py-3"> <h4 class="my-0 fw-normal">Pro</h4> </div> <div class="card-body"> <h1 class="card-title pricing-card-title">$15<small class="text-body-secondary fw-light">/mo</small></h1> <ul class="list-unstyled mt-3 mb-4"> <li>20 users included</li> <li>10 GB of storage</li> <li>Priority email support</li> <li>Help center access</li> </ul> <button type="button" class="w-100 btn btn-lg btn-primary">Get started</button> </div> </div> </div> <div class="col"> <div class="card mb-4 rounded-3 shadow-sm border-primary"> <div class="card-header py-3 text-bg-primary border-primary"> <h4 class="my-0 fw-normal">Enterprise</h4> </div> <div class="card-body"> <h1 class="card-title pricing-card-title">$29<small class="text-body-secondary fw-light">/mo</small></h1> <ul class="list-unstyled mt-3 mb-4"> <li>30 users included</li> <li>15 GB of storage</li> <li>Phone and email support</li> <li>Help center access</li> </ul> <button type="button" class="w-100 btn btn-lg btn-primary">Contact us</button> </div> </div> </div> </div> <h2 class="display-6 text-center mb-4">Compare plans</h2> <div class="table-responsive"> <table class="table text-center"> <thead> <tr> <th style="width: 34%;"></th> <th style="width: 22%;">Free</th> <th style="width: 22%;">Pro</th> <th style="width: 22%;">Enterprise</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th scope="row" class="text-start">Public</th> <td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td> <td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td> <td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td> </tr> <tr> <th scope="row" class="text-start">Private</th> <td></td> <td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td> <td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td> </tr> </tbody> <tbody> <tr> <th scope="row" class="text-start">Permissions</th> <td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td> <td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td> <td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td> </tr> <tr> <th scope="row" class="text-start">Sharing</th> <td></td> <td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td> <td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td> </tr> <tr> <th scope="row" class="text-start">Unlimited members</th> <td></td> <td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td> <td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td> </tr> <tr> <th scope="row" class="text-start">Extra security</th> <td></td> <td></td> <td><svg class="bi" width="24" height="24"><use xlink:href="#check"/></svg></td> </tr> </tbody> </table> </div> </main> <footer class="pt-4 my-md-5 pt-md-5 border-top"> <div class="row"> <div class="col-12 col-md"> <img class="mb-2" src="/docs/5.3/assets/brand/bootstrap-logo.svg" alt="" width="24" height="19"> <small class="d-block mb-3 text-body-secondary">© 2017–2023</small> </div> <div class="col-6 col-md"> <h5>Features</h5> <ul class="list-unstyled text-small"> <li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Cool stuff</a></li> <li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Random feature</a></li> <li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Team feature</a></li> <li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Stuff for developers</a></li> <li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Another one</a></li> <li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Last time</a></li> </ul> </div> <div class="col-6 col-md"> <h5>Resources</h5> <ul class="list-unstyled text-small"> <li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Resource</a></li> <li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Resource name</a></li> <li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Another resource</a></li> <li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Final resource</a></li> </ul> </div> <div class="col-6 col-md"> <h5>About</h5> <ul class="list-unstyled text-small"> <li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Team</a></li> <li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Locations</a></li> <li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Privacy</a></li> <li class="mb-1"><a class="link-secondary text-decoration-none" href="#">Terms</a></li> </ul> </div> </div> </footer> </div> <script src="/docs/5.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-C6RzsynM9kWDrMNeT87bh95OGNyZPhcTNXj1NW7RuBCsyN/o0jlpcV8Qyq46cDfL" crossorigin="anonymous"></script> </body> </html>

النتيجة

جرب الكود
آخر تحديث في 06-01-2024

الكاتب

سعد الضبي

لا يوجد معلومات متاحة حول الكاتب.

تعليقات 2

أضف تعليق

يجب تسجيل الدخول حتى تتمكن من إضافة تعليق أو رد.